Αρχική

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 60.082.025,00 €, από τα οποία τα 48.065.620 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (80%) και τα 12.016.405 € (20%) από εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμες περιοχές

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης (νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος.

Γενικός στόχος – Στρατηγικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Κύπρος» είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

 • Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας
 • Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων
 • Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

Άξονες Προτεραιότητας

Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα
  • Ειδικός Στόχος 1.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  • Ειδικός Στόχος 1.2: Ενίσχυση έρευνας – τεχνολογίας και καινοτομίας
  • Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον
  • Ειδικός Στόχος 2.1: Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων
  • Ειδικός Στόχος 2.2: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
 • Άξονας Προτεραιότητας 3: Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής 
  • Ειδικός Στόχος 3.1: Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής
  • Ειδικός Στόχος 3.2: Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών
  • Ειδικός Στόχος 3.3: Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας
 • Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής