3/4/2014 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) της ενέργειας «Δημιουργία χάρτη-οδηγού με τους δρόμου του κρασιού»

H Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (Δ.ΕΤ.Α.Π.), ως αναθέτουσα αρχή έχοντας υπόψη την από 15-10-2012 και με κωδικό Κ3_01_05 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Επικεφαλής Εταίρου του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» και ακρωνύμιο «Gastronomy Net», και την από 08/10/2012 συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές για την Δημιουργία έντυπου χάρτη-οδηγού με τους δρόμους του κρασιού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α – Προδιαγραφές χάρτη το αργότερο μέχρι τις 14 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία της Δ.ΕΤ.Α.Π., οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθ. 8, 1ος όροφος, Τ.Κ. 85100 Ρόδος, αρμόδιος κ. Γιώργος Τρουλλάκος, τηλ. 2241044285.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ